2 Kasım 2013 ehliyeti sınav yerleri

 1. GENEL AÇIKLAMALAR
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları (MTSKS), karayollarında seyreden araçları kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik yazılı sınavlar ile direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarını kapsamaktadır.
MTSKS, 81 il merkezi ile başvuru sayısının beklenenden fazla olması durumunda, merkez sınav yürütme komisyonunca uygun görülen ilçe merkezlerinde de yapılmaktadır.Ancak ilçe merkezlerinde sınav yapılabilmesi için; o ilçede sınava girecek kursiyer sayısının
500’den fazla olması veya en yakın sınav merkezine uzaklığı 100 km’ den fazla olan ilçelerde de kursiyer sayısının 200’den çok olması gerekmektedir. Kursiyerler, devam ettiği özel MTSK müdürlüğünün bağlı bulunduğu il sınırları içinde sınava girecektir.
Özel motorlu taşıt sürücü kursiyerleri yazılı sınavları, MTSKS sınav takviminde belirtilen tarihlerde yılda 6 kez yapılmaktadır. Sürücü belgesi almak isteyen kursiyerler yazılı ve uygulamalı sınavlara girmek zorundadır. Kursiyerlerin, öncelikle bir özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu teorik ve uygulama derslerinin eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan farklı bir sınıfın sürücü sertifikasını almak isteyenler teorik
derslerin eğitim ve sınavlarından muaftır.
Özel MTSK’ ya kayıt yaptıran, belgelerini süresi içerisinde tamamlayan, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünden başvuruları kabul edilen ve elektronik onaylama işlemi yapılan kursiyerler MTSKS’ ye girebilmektedir.
Kursiyer, en fazla 4 (dört) yazılı, 4 (dört) uygulama sınavına girme hakkına sahiptir.
Sınav döneminde sınava girmeyen kursiyerin 1(bir) hakkı kullanılmış sayılır. Kursiyerin,sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir yatakta tedavi gerektiren doktor raporu varsa veya Yönetmeliğin15 inci maddesi ikinci fıkrası (b) bendinde sayılan diğer mazeretlerini
belgelendirmiş ise 4 (dört) yazılı (test) ve 4 (dört)direksiyon eğitimi dersi uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1 (bir) hak daha kullanabilir. Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört dönem sonunda da
başarısız duruma düşenler, istemesi hâlinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersi almak kaydıyla dört dönem daha sınava girebilir. Teorik derslerin sınavından dört dönem sonunda, direksiyon eğitimi dersi sınavında ise ikinci dört dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler. Sınava girebilmek için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak, başvuru tarihleri arasında Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir. Yönetmeliğin 15 inci maddesi ikinci fıkrası (a) ve(b) bentleri kapsamında yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebi ile
sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar; yangın, deprem ve benzeri tabii afetler yüzünden ya da ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birisinin
ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi sınavın yapıldığı günün akşamına kadar kurs müdürlüğüne
teslim edenler, dört dönem sınav hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler. Belgelerin doğruluğundan kursiyer, bilgilerin sisteme doğru işlenmesinden özel motorlu taşıt sürücü kursiyerleri kurs müdürlüğü ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumludur.
Sisteme girilen adres bilgileri ve kursiyer fotoğrafı Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığından bilgilerin doğru girilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli vesikalık olması ve kursiyerin yüzünün tanınabilecek şekilde görünür olması gerekmektedir.
İlk defa yazılı(test) sınava girecek kursiyerler sertifika türlerine
göre; A1, A2, B, C, D,E, F, G ve H sertifika türlerinde;
*İlk Yardım
*Trafik ve Çevre
*Araç Tekniği
derslerinden sorumlu olacaktır.
Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi Tablo-1’de gösterilen belge sınıfı ve araç cinsine göre düzenlenmektedir.

Kara Yollarında Seyreden Araç Cinsleri ve Belge Sınıfları
Araçların Cinsi Belge Sınıfı
Motorlu Bisiklet A1
Motosiklet A2
Otomobil, Minibüs, Kamyonet B
Kamyon C
Çekici D
Otobüs E
Lastik Tekerlekli Traktör F
Makinesi Türünden Motorlu Araçlar G
Engelli Bireylerin Kullanabilecekleri Özel Tertibatlı Motosiklet veya Otomobiller H

Haziran 2013 döneminden önceki kursiyerler için “2014 Motorlu Taşıt Sürücü Adayları e-Kılavuzu”nda yer alan hükümler uygulanacaktır.
MTSKS‘nin bütün sertifika sınıflarında teorik derslerin, yazılı sınavlarında sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı Sertifika Türü
Dersler-Soru Sayısı- Süreler aşağıda belirtilmiştir. 
Sertifika Türü İlk Yardım Bilgisi Trafik ve Çevre Bilgisi Motor ve Araç Tekniği Toplam Soru Sayısı Sınav Süresi
Bütün Sertifika türleri 13 27 10 50 60 dakikaYazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı yapılmaktadır.
Kursiyer, yazılı ve uygulamalı sınavlardan başarılı olduğu takdirde sertifika almaya hak kazanmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü on-line olarak Özel MTSK Modülünden sertifika kontrolü yaptıktan sonra sürücü belgesi düzenleyecektir.
2. ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT YAPTIRMA
ŞARTLARI
Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.
a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.
c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)
ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak. d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak. e. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek. f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak. g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek. ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Yabancı uyruklu kursiyerlerden;
a. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
b. Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,
c. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
ç. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporunu kayıt esnasında Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi,
d. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi, istenmektedir.
3. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
a. Sınav ücretini MTSKS takviminde belirtilen süre içerisinde yatırmak.
b. Belirlenen süreye kadar Özel MTSK’ ya devam ederek, teorik derslerin eğitimlerini tamamlamak.
4. SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ
Kursiyer, 2015 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 60.00 TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik
numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde yatıracaktır. Bu bedel, her yıl için kursiyer sayısı, sınav merkezi sayısı, soru sayısı, baskı giderleri ve sınav organizasyon verileri dikkate alınmak suretiyle yeniden belirlenecektir.
Banka dekontunda kursiyerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınavın adı mutlaka bulunacaktır. Kursiyer, banka dekontunu MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır. MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz
5. KURSİYER BAŞVURU İŞLEMLERİ
Dönem kaydı kurum tarafından doğru olarak yapılan kursiyerin MTSKS başvurusu, kursiyerin kayıt yaptırdığı kurs müdürlüğüne banka dekontunu teslim etmesi ve Özel MTSK Modülünde paranın yatırıldığı görülmesinden sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onay vermesi ile gerçekleşecektir. Yabancı uyruklu kursiyerler, aldıkları geçici TC. kimlik numarası ile Özel MTSK müdürlüklerine başvuracaklardır. Kurumlar bu numara ile Özel MTSK Modülünde açılan ekrandan kursiyer bilgilerini girecektir. Alınan bu numarayla kursiyer bankaya sınav ücretini yatıracak ve dekontunu Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.
6. KURUMLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER
6.1. ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU MÜDÜRLÜĞÜNÜN
YAPACAĞI İŞLEMLER
a. MTSKS başvuru işlemlerini http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden, Özel MTSK Modülüne girerek MTSKS takviminde belirtilen süreler içinde yapmak.
b. MTSK’ ya kayıtları yapılan kursiyerlerin gerekli bilgilerini (mevcut sürücü sertifika türü, belge numarası, adres ve özür bilgileri) http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden Özel MTSK Modülüne kursiyerin T.C. kimlik numarası ile girerek sisteme süresi içerisinde
kayıt etmek.
c. Sistemdeki kursiyer bilgilerinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık varsa onaylamadan önce süresi içerisinde düzeltmek.
ç. Düzeltme işleminden sonra kursiyerin kaydını elektronik olarak sistemde onaylayarak ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunmak.
d. Başvuru işlemleri sırasında kursiyerin 105x120 piksel boyutunda, 10 kilobaytı geçmeyen, cepheden çekilmiş renkli vesikalık fotoğrafını tarayarak sisteme aktarmak.
e.Kursiyerleri, yıpranmış ve/veya soğuk damgası bulunmayan, veriliş tarihleri 10 yıldan fazla olan nüfus cüzdanlarını yeniletmeleri için uyarmak.
f.Kursiyerin, sınava gireceği yerin adresini, salon sıra numarasını gösteren “fotoğraflı sınav giriş belgesi” ni sistemden almak, onaylamak, kurs müdürlüğünün bağlı bulunduğu
il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylattıktan sonra sınav tarihinden önce kursiyere imza karşılığı teslim etmek.
g. Sistemden alınan “sınav giriş belgesini“kursiyerlere teslim ederken sınav sırasında yanında cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları bulundurmama konusunda hazırlanmış olan taahhütnameyi imzalatmak.
ğ.Kursiyere, sınav sırasında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanını (pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi) yanında bulundurması gerektiğini hatırlatmak.
h. Er ve erbaş olarak sınava girecek kursiyerlerin askerlik görevini yaptığı birliğinde nüfus cüzdanı teslim alındıysa bu kursiyerlere sadece “er ve erbaş askeri kimlik kartı” ile sınava alınabileceklerini hatırlatmak.
ı. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunu kursiyerin dosyasında saklamak.
i. Sınavın başlama saatinden sonra hiçbir kursiyerin sınava alınmayacağını bu nedenle sınav başlama saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerektiğini kursiyerlere duyurmak.
j.Kursiyerlere, yazılı sınav sonuçlarını duyurmak.
6.2. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER
İlçe millî eğitim müdürlükleri, kursiyerlerin dosyalarını sistem üzerinden incelerken dikkat edecekleri hususlar:
a.Kursiyerin, kimlik bilgilerinin (adı soyadı, baba adı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, v.b.) doğruluğunu kontrol etmek.
b.Kursiyerin, sürücü belgesi alma şartlarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmek.
c.Kursiyerin, kursta aldığı eğitimle sınava gireceği sertifika türünün uyup uymadığını kontrol etmek.
ç.Kursiyerin, başvurduğu sertifika türünün doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmek. d.Kursiyerin, varsa mevcut sertifika bilgisinin doğru girilip girilmediğini kontrol etmek.
e.Kursiyerin, kaçıncı sınav hakkını kullandığını sistem üzerinden kontrol etmek.
f. Kursiyerin, kursa devam edip etmediğini kontrol etmek.
g.Kursiyerin, teorik derslerin eğitimini sınav tarihinden önce tamamlayıp tamamlamadığını kontrol etmek.
ğ. Sınava girecek kursiyerlere ait liste ile kurum kayıtlarının uyumlu olup olmadığını kontrol etmek.
h. Kursiyerin, gireceği sertifika türüne uygun “sürücü olur raporunun” eksiksiz olduğunu kontrol etmek.
ı. Yabancı uyruklu kursiyerlerin banka dekontunu ve diğer evraklarını incelemek.
i.Kursiyerin, bilgi ve belgelerinde eksiklik varsa başvuru süresi içerisinde kurs müdürlüğünden tamamlanmasını istemek.
j. Sınava ilk defa girecek kursiyerlerin, Özel MTSK müdürlüklerince Özel MTSK Modülünden girilen bilgilerini süresi içerisinde sistem üzerinden onaylamak.
k. İlk yazılı sınav hakkını kullanan ve başarısız olan kursiyerlerin, daha sonraki haklarını kullanmak üzere sınav ücretlerini MTSKS takviminde belirtilen süre içerisinde
yatırmaları halinde, onay işlemine gerek kalmadan başvurularını kabul etmek.
l. Yönetmeliğin 15 inci maddesi 2 nci fıkrası (a) ve (b) bentlerinde sayılan mazeretlerini belgelendirmiş olup yazılı veya uygulama sınavlarına giremeyen kursiyerlerin rapor ve diğer bilgilerini sınav tarihinden itibaren ilk 5 (beş) işgünü içerisinde Özel MTSK
Modülüne işlemek.
m. Kursiyerlerin, yazılı sınav sonuçlarını sistemden almak.
n. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavını il/ilçe millî eğitim müdürlüğü’ nün belirlediği takvime göre yapmak.
o. Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınav sonuçlarını sisteme girerek onaylamak (veriler Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarıldığından onaylama sonrası değiştirme işlemi yapılamaz).
ö. Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavına girecek olan kursiyerlerin yer alacağı direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesini Özel MTSK Modülünden almak ve
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonuna vermek.
p. Yazılı sınavda başarılı olan kursiyerler için, ilçe genelinde direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavını ilçeler arası sınav tarihlerini de dikkate alarak Özel MTSK Modülünde
tanımlamak.
6.3. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLER
a. İlçenin uygulama sınav sonuçlarını onaylanıp onaylanmadığını, sisteme girerek kontrol etmek.
b. MTSKS yazılı sınav uygulaması için il sınav organizasyon çalışmalarını yapmak.
c. İşitme engelli kursiyerler için görevlendirilecek sınav salon görevlilerinin; işaret dili bilen, öncelikle Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görevli öğretmenlerden, yoksa
il/ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel arasından yapılmasını sağlamak.
ç.İşitme engelli bireylere “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” sınıfı sertifika vermek isteyen kurslarda; kurs tarafından teklif edilen özel alan bakımından yeterli bir uzman, valilik
izni ile görevlendirilir. İşitme engelli bireylere dersi aktaracak olan uzman, teorik ve direksiyon eğitimi derslerine usta öğreticilerle birlikte girerek öğreticilerin anlattıkları konuları özel metotlarıyla kursiyerlere aktarırlar.
d. Ortopedik engeli olan kursiyerler sınav binalarının giriş katlarındaki salonlara yerleştirilmektedir. Engelli kursiyerin ihtiyacına göre salon düzeni ya da ek oturma düzeni hazırlatmak.
6.4. BAKANLIĞIN YAPACAĞI İŞLEMLER
a.Özel MTSK müdürlüklerinin kursiyer bilgilerini girebilmeleri için MTSKS takviminde belirtilen tarihler arasında Özel MTSK Modülünü açmak.
b. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin onaylayarak gönderdiği kursiyer bilgilerini sistemden alarak sınav için salon yerleştirilmelerini yapmak ve kurs müdürlüklerinin sınav giriş belgelerini Özel MTSK Modülünden alabilmelerini sağlamak.
c. Yazılı sınavı, merkezi sistemle MTSKS sınav takviminde belirtilen tarihlerde yurt genelinde yılda 6 (altı) kez uygulamak.
ç. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden sistem üzerinden alınan hatalı işlemlerin (Sınav giriş belgesi üzerinde farklı resim olması, kursiyere ait bilgi ve/veya sertifika türünün yanlış olması vs.) düzeltmesini yapmak.
d.Sınav sonrası sınav değerlendirmesini yaparak sınav sonuçlarını
http://www.meb.gov.tr internet adresinden kursiyerlere duyurmak. Ayrıca, Özel MTSK Modülü aracılığıyla Özel MTSK müdürlüklerinin sınav sonuçlarının çıktısını almasını sağlamak.
e.Kursiyer MTSKS sınav ücretini her yıl ve/veya her sınav dönemi için (sınav maliyetlerinde değişiklik olması durumunda) ayrı-ayrı belirleyerek il millî eğitim müdürlüklerine duyurmak.
7. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a.Kursiyer Özel MTSK Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar taşınmıyorsa ve 11 inci maddede istenilen belgeleri tamamlamamışsa,
b.Kursiyer teorik eğitimini tamamlamamışsa,
c. Mevcut 4 (dört) yazılı ve 4 (dört) uygulamalı sınav hakkını kursiyer doldurmuşsa,
ç. Sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir yatakta tedavi gerektiren ve doktor
raporu olan veya Yönetmeliğin 15 inci maddesi ikinci fıkrası (b) bendinde sayılan diğer mazeretlerini belgelendiren kursiyerin rapor ve diğer mazeret bilgileri, sınav tarihinden
itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde Özel MTSK Modülüne işlenmemişse,
d.MTSKS takvimine uygun olarak gönderilen yatakta tedavi gerektiren ve doktor raporu olan veya diğer mazereti olan kursiyerler için 1 (bir) sınav hakkı işlenmemişse, kursiyerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.
8. ENGELLİ KURSİYERLER
Engelli kursiyerler sürücü belgesi almak isterlerse, 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik esaslarına göre MTSKS’ ye girebilecektir. Engelli kursiyerlerin MTSKS Modülüne engel bilgilerinin işlenmesi gerekmektedir.
Ayrıca, kursiyerin resmi veya özel sağlık kuruluşlarından alınacak “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” nu Özel MTSK müdürlüklerine teslim etmeleri zorunludur. Üzerinde tahribat, silinti
ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır. Bu belgelerin dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu”nun bir nüshası Özel MTSK müdürlükleri tarafından kursiyerin dosyasında saklanacaktır. Engelli kursiyerler için sınav esnasında bu kılavuzun madde 6.3 (c), (ç) ve (d)
bentlerinde belirtilen tedbirler alınacaktır. Yabancı uyruklular ile yabancı ülkede yaşamış olup Türkçe bilmeyen kursiyerler, kurs
müdürlüklerince, valilik izni alınmak suretiyle yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercümanla birlikte teorik derslerle ilgili eğitimini tamamlar. Usta öğreticiler tarafından anlatılan ders konuları tercüman tarafından kursiyere tercüme edilir. Teorik ders sınavında, Bakanlık kadrosunda bulunan kursiyerin bildiği yabancı dil dersi öğretmeni, kursiyerin bildiği dilin yabancı dil dersi öğretmeni olmaması durumunda ise giderleri kursiyer tarafından karşılanmak üzere yeminli tercüman görevlendirilir.
9. SINAV GİRİŞ BELGESİ
a. Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup söz konusu belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina,
salon, sıra ve adres bilgileri yer alır. Kursiyer, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal
afet, yangın vb.) bölge sınav yürütme komisyonunun teklifi ve ÖDSGM’ nin uygun görüşü ile kursiyerin sınav yeri değiştirilebilir.
b. Her sınav için yeniden düzenlenen sınav giriş belgesinde Özel MTSK’ nın adı ile sınav tarihi, saati, sınava gireceği ders ve kaçıncı sınav hakkını kullandığı, sınava gireceği sürücü belgesi sınıfı ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde kursiyerin T.C. kimlik
numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.
c. İlçe milli eğitim müdürlüğü, Özel MTSK müdürlükleri tarafından Özel MTSK Modülünden fotoğraflı olarak alınacak olan sınav giriş belgesi ile ilçe millî eğitim müdürlüğü İLSİS veri tabanındaki fotoğrafın uyumunu kontrol ettikten sonra fotoğrafın üzerini kapatmayacak şekilde sınav giriş belgesini mühürleyecektir. Özel MTSK Müdürlüğü de sınav
giriş belgesini mühürleyerek imza karşılığı kursiyere teslim edecektir. Böylece fotoğraflı sınav giriş belgesi üzerinde iki adet mühür bulunacaktır.
ç.Kursiyerlere ayrıca fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
d.Kursiyerin sınavdan önce sınava gireceği binaya giderek, sınav salonunu görmesi önerilmektedir.
10. SINAV UYGULAMASI
a.MTSK Sınavları “MTSKS sınav takviminde” belirtilen tarihlerde, saat 11.00’de başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır (saat 11.00’ den sonra hiçbir kursiyer, kesinlikle sınava alınmayacaktır).
b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler en geç saat 10.30’da sınav giriş belgesinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır.
c.Kursiyerler, sınava gelirken yanında fotoğraflı ve çift mühürlü sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı(pasaport ve/veya başka sınıf sürücü belgesi), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
ç. Kimlik belgesi yanında olmayan kursiyerler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanı, pasaport ve/ veya başka sınıf sürücü belgesi hariç başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır.
Vukuatlı nüfus cüzdanı da sınavda geçerli değildir. Ancak, er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birliğine nüfus cüzdanını teslim etti ise sadece “er ve erbaş askeri kimlik kartı” ile sınava alınabilecektir.
d.Kursiyerler, sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ve silah bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Kursiyer bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.
e.Kursiyerler, sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları
hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını kursiyerlerin önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.
f.Kursiyer, fotoğraflı cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecektir. Kursiyerin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak düzeyde yıpranmışsa, yeni bir cevap kâğıdına kursiyer kimlik
bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır. Salon başkanı konu ile ilgili tutanak tutacaktır. g. Kursiyer, sınav süresince (60 dakika) sınav salonunu terk etmeyecektir. ğ. Salon görevlileri kursiyerlere soru kitapçıklarını ve fotoğraflı cevap kâğıtlarını
kontrol ederek dağıtacaktır. Kursiyer kendisine verilen soru kitapçığını ve fotoğraflı cevap kâğıdını kontrol edecek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini salon görevlilerinden isteyecektir. h.Kursiyer cevap kâğıdı üzerindeki tüm işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır. ı. Fotoğraflı cevap kâğıdındaki imza bölümü kursiyer tarafından mutlaka mürekkepli kalemle imzalanacaktır. i. Fotoğraflı cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
j. Her sürücü belgesi türüne göre dört ayrı kitapçık türü vardır. Fotoğraflı cevap kâğıdında kursiyerin soru kitapçığı türü yazmaktadır. Kursiyerler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili
seçeneği bularak işaretleyecektir. k. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
l. Soru sayısı, sınav kuralları ve sınav süresi soru kitapçığının ön kapağında belirtilmiştir. Bu bilgiler salon görevlilerince sınav başlamadan önce okunacaktır. m. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, fotoğraflı cevap kâğıdına işaretlenmediği
takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.
n. Sınavda fotoğraflı cevap kâğıdının başkaları tarafından görülerek kopya çekilmesi halinde kopya işlemi yapılacaktır.
o.Kursiyerler sınav sırasında sorulara verdikleri cevapları hiçbir şekilde almayacaktır.ö.Kursiyer sınava girmedi ise salon yoklama listelerine ve cevap kâğıtlarına salon görevlilerince işaretlenecektir.
p. Unutulan ve sınav güvenlik kutularına konmadan ÖDSGM’ye gönderilen sınav evrakı kabul edilmeyecek ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.
r. Sınav bitiminden sonra;
i)Kursiyerler, soru kitapçığını, cevap kâğıdını ve sınav giriş belgesini salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.
ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını kursiyerlerin önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.
Bu kurallara uymadığı tespit edilen kursiyerlerin sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer kursiyerlerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural
dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu kursiyerlerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu kursiyerlerin sınavı
ÖDSGM tarafından geçersiz sayılacaktır.
11. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a.Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,
b. Fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,
c. Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması,
ç. Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi,
d. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka kursiyerin sınav evrakının kullanılması,
f.Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi (emniyet görevlilerine haber verilecek),
g. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,
ğ.Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
h.Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken kursiyerlerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği kursiyerlerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte
ÖDSGM’ye göndereceklerdir.
ı. Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri),
i. Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan),
j. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin salon görevlilerine teslim edilmemesi, durumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihlal edildiği için kursiyerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
12. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır. Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden hesaplanır. Sınava giren kursiyerlerin verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre incelenir.
Kursiyerlerin kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir. Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili olarak kursiyere işlem yapılmışsa, salon görevlilerinin tuttuğu tutanak değerlendirmeyi etkiler.
13.SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları
linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.
Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

14. SINAV İTİRAZLARI
a. Sınav sorularına, cevap anahtarına,sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde ÖDSGM resmî internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden
elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.
b. Kursiyerler, sınav sorularına, cevap anahtarına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını yapabilmeleri için, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk
Bankasından herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatıracaklardır.
c. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
ç. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
 

Menu Anasayfa