Teorik Sınav Kuralları,sürücü kursu adayı için sınav kuralları

SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEKTİR?
Adayların sınava gireceği; sınav merkezi, bina ve salon bilgileri sınavdan bir hafta önce www.aydinsari.com.tr adresinde
yayınlanacaktır. Adaylar bu adresten T.C. Numaralarını veya ad ve soyadlarını girerek  sınava giriş yerlerini öğrenebilecektir.
Ayrıca, adaylar kayıtlı oldukları kurs müdürlüklerinden de sınav yerlerini öğrenebileceklerdir. Kurs müdürlüklerince adaylara
sınav giriş yeri bildirim belgeleri düzenlenecek ve adaylara sınavdan önce dağıtılacaktır Adaylar sınavdan en az bir
gün önce sınava gireceği binayı ve salonu göreceklerdir.

ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA NELER BULUNDURACAKLARDIR?
a. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini (Her ikisi de soğuk damgalı olacak) (Kurumların kimlik kartları, sigorta kartı, evlenme cüzdanı v.b. kimlikler kabul edilmez)
b. En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem
c. Kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi getirmeleri gerekmektedir.

ADAYLAR HANGİ DERSLERDEN SINAVA GİRECEKLERDİR?
İlk defa sınava girecek adaylar;
A1,A2, B, C, D, E, F, G sertifika türlerinde; İlk Yardım Bilgisi, Trafik ve Çevre Bilgisi ile Araç Tekniği Bilgisinden
H sertifika türünde;  İlk Yardım Bilgisi ile Trafik ve Çevre Bilgisinden

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK VE NE KADAR SÜRE VERİLECEKTİR?
Sertifika türlerine göre sınavda sorulacak soru adedi ve sınav süresi aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

SERTİFİKA TÜRÜ İLK YARDIM BİLGİSİ TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ 
ARAÇ TEKNİĞİ SINAV SÜRESİ
 

Sertifika Türü İlkyardım Bilgisi Trafik ve Çevre Bilgisi Araç Tekniği Dersi Toplam Soru Sayısı Sınav Süresi
A1 – A2       50 60 dakika
B       50 60 dakika
C – D – E       50 60 dakika
F - G       50 60 dakika
H       50 60 dakikaSINAVIN UYGULANMASI

Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavları; girişte verilen sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacak ve bu sınavlar sabah saat 11.00’de başlayıp, tek oturumda gerçekleştirilecektir. Kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında
yapılabilmesi için adayların en geç 10.30’da sınava girecekleri binada hazır bulunmaları zorunludur.
Sınav başlama saati olan 11.00 den sonra hiçbir aday kesinlikle sınava alınmayacaktır. Adaylar kendi sıra numarasında
ve aynı hizada oturacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon başkanı
sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak ve adayların cevap kağıtlarını dağıtacaktır. Adaylar, cevap kâğıtlarındaki
bilgilerin kendilerine ait olup olmadığını mutlaka kontrol edecekler; kendilerine ait değilse, değiştirilmesi için
salon başkanına başvuracaklardır. Salon görevlileri test kitapçıklarını dağıttıktan sonra adaylar; test kitapçıklarının
üzerindeki ilgili yerleri dolduracaklar, test kitapçığının sayfalarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını sayfa
numaralarını kontrol edeceklerdir. Eksik ve hatalı sayfa olduğunu saptadıklarında değiştirilmesi için salon başkanına
başvuracaklardır.Sınav başladıktan sonra adayların ilk 1 saat (tek dersten sınava girenler 45 dakika) içerisinde sınav
salonunu terk etmeleri yasaktır.

Adayların;

• Çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb.her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli vb. araçlar getirmeleri
• Sınav süresince; konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri, sınav başladıktan sonra sınav görevlileri ile konuşmaları
birbirlerinden kalem, silgi gibi şeyleri alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri,sigara içmeleri ve sınav düzenini bozacak şekilde davranışlarda bulunmaları, yasaktır.
• Bu yasaklara uymadığı her hangi bir yolla saptanan adayların sınavları iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin
verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri, diğer adayların dikkatini dağıtmamak,zaman kaybetmelerine yol açmamak
açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara,sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler.Bu gibi adayların
kimlikleri ve kusurları bir tutanakla tespit edilecek ve adayın cevap kağıdına eklenecektir.Bu durumdaki adayların sınav evrakı geçersiz sayılacak, sınav sonucu gönderilmeyecektir.

ADAYLARIN SINAVDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Test kitapçığınızı kontrol ederek; eksik veya baskı hatası var ise salon görevlilerinden değiştirilmesini isteyiniz.
Cevap kağıdı üzerine yapacağınız işaretlemeleri sadece kurşun kalemle yapınız.2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı gibi bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Bilgilerinizde hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyiniz. Adınıza düzenlenmiş cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdınız kullanılamayacak şekilde bozuksa, size verilecek olan yedek cevap kağıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri ve sertifika türünü salon başkanının açıklamalarına göre yazınız.3. Yanınızda; karalama kâğıdı, ders notları, telsiz, çağrı cihazı, cep telefonu, radyo vb. araçları getirmeyiniz.Bu araçlarla sınava alınmayacağınız gibi bu araçların sınav anında yanınızda bulunduğunun tespiti halinde sınav kurallarını ihlal ettiğinizden dolayı sınavınız geçersiz sayılacaktır.
4. Cevap kâğıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kâğıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız. Cevap kağıdında bulunan “bu bölüme dokunmayınız” bölümüne hiçbir şekilde işaretleme yapmayınız. Cevapladığınız derse ait sütunda ilgili soru numarasını bulup uygun
seçeneği kodlayınız.
5. Her sürücü belgesi türünün Y ve Z olmak üzere iki ayrı kitapçığı vardır. (Gerektiğinde kitapçık türü 4’e (dörde) çıkarılabilecektir.) Cevap kağıdında kodlanmış olan kitapçık türü ile size verilen kitapçık türünün aynı olup olmadığını kontrol
ediniz, aynı değilse salon görevlilerinden kitapçığınızın değiştirilmesini isteyiniz.
6. Cevaplarınızı, test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdındaki ilgili
bölümü bularak işaretleyiniz. Hangi dersin sorularını cevaplandırıyorsanız, cevap kağıdında bu derse ait sütunun altındaki
soru numarasını bularak, size göre doğru olan seçeneği kodlayınız.Yanlış kodlamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
7. Soru sayısı ve sınav süresi test kitapçığının ön kapağında bulunmaktadır.
8. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış
cevap olarak değerlendirilecektir.
9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
10. Sınav süresince cevap kâğıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kâğıdına bakmayınız.
Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından, ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
11. Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir şekilde almanız yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.
12. Sınavınız bittiğinde cevap kâğıdını ve test kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek, salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız.

CEVAP KÂĞIDI
• Soru kitapçığındaki soruların tamamı çoktan seçmeli tipte sorulardır. Her soru için 4 farklı seçenek verilmiş olup, bunlardan yalnızca 1 tanesi doğru cevaptır. Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru cevabını bularak cevap kâğıdına işaretlemekten ibarettir. Cevaplar işaretlenirken yumuşak uçlu kurşun kalem kullanılması, cevap kâğıdında ayrılan yerin dışarıya taşırılmadan karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap verilmiş ise, o soruya verilen cevap yanlış sayılır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını okuyan optik okuyucu iyi silinmemiş işareti de okuyabilir ve bir soruya birden çok cevap verildiğini kabul ederek cevabınızı yanlış cevap olarak sayabilir. Bu nedenle yumuşak uçlu kurşun kalem ve kaliteli bir silgi kullanmaya özellikle dikkat edilmelidir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde işleme alınmaz.

Örnek:
Trafik ve Çevre Bilgisi Testi
Soru 2. Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça otomobiller için azamî hız saatte kaç kilometredir?
A)70 B) 70 C) 110 D) 50
Bu sorunun doğru cevabı “D” seçeneğinde bulunduğundan, cevap kâğıdında Trafik ve Çevre Bilgisi Testi sütununda 2
numaralı soruya ayrılan satırda, içinde “D” harfi bulunan kutucuk dışarıya taşırılmadan karalanacaktır.

SINAV ESNASINDA VE SINAV SONUNDA NELER TESLİM EDİLECEKTİR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, (pasaport veya sürücü belgesi) ve sınav yeri belgesini
sınav süresince sıranın üzerinde bulunduracaklardır. Salon görevlileri adayların tek tek kimlik kontrollerini
yapacaklardır. Adaylar, sınav bitiminde soru kitapçığı ile cevap kâğıdını mutlaka salon görevlilerine teslim
edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaklardır. Adaylar, isterlerse salon görevlilerinin sınav evrakını,
güvenlik torbasına koymalarını ve ağzını yapıştırmalarını izleyebilirler. Salon görevlileri, cevap kâğıtları,
test kitapçıklarını sıraların üzerine bırakılmasını isteyebilirler. Bu durum, adayın cevap kâğıdının sıranın
üzerinden yere düşüp unutulmasına sebep olabilir. Bu nedenle adaylar, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını
doğrudan, salon görevlilerine teslim edeceklerdir. Her salona ait sınav evrakı, salon görevlilerince toplanarak
güvenlik poşetine konulup kapatıldıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edilir. Bina sınav komisyonu,
salonlardan gelen güvenlik poşetlerini ait oldukları özel kutulara koyarak seri numaralı kilitler ile kapatır ve
görevli kuryelere tutanakla teslim eder.

SINAV HANGİ DURUMDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?
Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığında her salona ait sınav evrakı paketi tek tek açılır,
içinden çıkan belgeler tek tek sayılır ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığı
eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.Ayrıca;
kopya alma veya verme girişiminde bulunan,
kendine ait olmayan cevap kâğıdı kullanan,
cevaplarını soru kitapçığına işaretleyip cevap kâğıdını boş bırakan,
sınav kurallarına uymadığı tespit edilen,
soru kitapçığını ve/veya cevap kağıdını teslim etmeyen,
adayların sınavı geçersiz sayılır.
Eksik belgeleri olduğu hâlde salon görevlilerince yanlışlıkla sınava alınan adaylar ile salon yoklama listelerinde
ismi olmadığı hâlde sınava alınan adayların durumu incelenir, il sınav yürütme kurulunca yedek salonda sınava
girmesi uygun olanların haricindekilerin sınavı geçersiz sayılır.

ADAYLARCA İŞARETLENEN CEVAP KÂĞITLARI ÜZERİNDE NE GİBİ İNCELEMELER YAPILIR?
Sınava giren adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar bilgi işlem
yöntemleri ile incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya
çekildiği sonucuna varılması durumunda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevapları iptal edilecektir.
Bu incelemede ayrıca istatistiksel yöntemler kullanılarak test puanlarının geçerliliği araştırılacak, geçerli
bulunmayan puanlar iptal edilecektir. Bu nedenle adayların kopya çekme girişiminde bulunmamaları, kendilerine
kopya vermek isteyenleri engellemeleri ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kâğıtlarını
başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları ve birbirlerinin sırtını görecek şekilde oturmaları gerekmektedir.

SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
a. Bu sınava katılmak için aday bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmiş olması ve başvuru işleminin
zamanında yapılmış olması gerekmektedir.
b. Adayların sınavla ilgili her türlü yazışmalarda adını, soyadını, aday numarasını ve açık adresini yazmaları
gerekmektedir. Bu bilgilerden herhangi birinin eksik olması halinde dilekçeleri işleme konulmayacaktır.

DEĞERLENDİRME
Adayların cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
Adayların derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmaz.
Tespit edilen doğru sayıları dikkate alınarak her bir ders için 100 üzerinden puanlar hesaplanır
 

Menu Anasayfa